Skip to content

Gyermekkor, középiskolás és egyetemista évek

Somogyi Ferenc 1906. június 25-én született Náraiban Somogyi Lajos és Gergye Mária első gyermekeként, később még 11 gyermek született a családba. [1]

Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a szombathelyi premontrei főgimnáziumban végezte. Középiskolai tanulmányait a szombathelyi premontrei gimnáziumban végezte, 1927-ben itt tette le érettségi vizsgáit is. Középiskolás évei alatt több tanulmányát, pályamunkáját díjazták. 1926-ban a Szülőföldem népszokásai című tanulmányával, az 1926/27-es tanévben Az iskolához való ragaszkodás alapjául szolgáló érzelem és A család költészete irodalmunkban című műveivel első, illetve a Magyarország integritásának eszközei és útjai tanulmányával második díjat nyert országos pályázatokon.

1924-től leventeoktató lett. Ünnepélyeket, versenyeket, műkedvelő színielőadásokat rendezett, valamint magyar történelmet tanított a rábízott ifjaknak.

 • Somogyi Lajos képeslapja családjának az I. világháborúból. 1918 decembere.
 • Somogyi Lajos képeslapja családjának az I. világháborúból. 1918 decembere.
 • Somogyi Ferenc osztályképe a Premontrei Gimnáziumból
 • A szombathelyi premontrei főgimnázium 1926-27. évében végzett növendékei
 • Somogyi Ferenc mint leventeoktató
 • Somogyi Ferenc VIII. osztályos tanuló magyar dolgozatai. 1926-27.
 • Somogyi Ferenc középiskolás jegyzetei, dolgozatai. 1926-27.
 • Somogyi Ferenc középiskolás jegyzetei, dolgozatai. 1926-27.
 • Somogyi Ferenc középiskolás jegyzetei, dolgozatai. 1926-27.

Érettségi után 1927-től a m. kir. Mátyás király 5. gyalogezred honvédjeként kezdte meg tartalékos tiszti kiképzését Sopronban. Katonai tanulmányai alatt a Zrínyi Miklós Önképzőkör elnökeként működött. Az önképzőkör heti ülésein és ünnepségein több beszédet is mondott.

1928-tól a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója lett katonatanulói kedvezménnyel. Az egyetemi évek alatt jog- és államtudományi, történelmi, bölcseleti és irodalomtörténeti tanulmányokat végzett. Alapvizsgáit (az első kivételével) és szigorlatait kitüntetéssel rakta le. 1932-ben az államtudományok, 1934-ben pedig a jogtudományok doktorává avatták. Sokat köszönhetett Kérészy Zoltánnak, akinek jogtörténeti szemináriumából indult jogtörténészi karrierje.

Egyetemista évei alatt öt ízben nyert pályadíjat dolgozataival. Jogtörténelem témakörben az 1928/29-es tanévben Az ősiség intézménye és a hűbéri vagyonjog, az 1930/31-es tanévben Az örökvallás (fassio perennalis), a következő tanévben Rendi országgyűléseink kialakulása és szervezete című tanulmányait díjazta a bíráló bizottság. Pénzügytanból az 1929/30-as tanévben készített díjazott munkát A költségvetési jog történelmi kialakulása, fináncpolitikai és alkotmányjogi jelentősége címmel. Kereskedelmi jogból az 1931/32-es tanévben ismerték el tanulmányát, melynek címe Mennyiben volna szükséges a K. T.-nek az újabb jogfejlődés alapján a kiadói ügyletről szóló rendelkezéseit (515–533. szakaszai) módosítani és kiegészíteni?

Somogyi Ferenc egyetemi évei alatt a Pécsi Jogász című folyóirat társszerkesztője és kiadója is volt.

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) jogászhallgatóinak első lapja a Pécsi Jogász volt, amelynek első száma 1935. szeptember 25-én jelent meg. Alcímében 1935-ben a ’jogászifjúság röpirata’- ként definiálta magát, majd 1936. február 10-től ’társadalmi és tudományos jogászifjúsági szemle’, október 21-től pedig ’társadalmi és tudományos jogászi szemle’ lett. 1938-ban kétszer is változott az alcím: az első számban társadalmi szemle a 2–7. számot pedig már ’a »Werbőczy« B. E. lapja’-ként adták közre, hiszen munkálatait a Werbőczy Bajtársi Egyesület vette át. Az utolsó, összevont száma 1938. október 1-jén került ki a nyomdából. A Pécsi Jogász negyedrét alakú, évente tíz számot megjelentető lap volt. A szerkesztőség kiadóhivatala a kar épületében volt. A szerkesztői Tóth István András, Kovács Lajos, Tóth István és Somogyi Ferenc voltak. A felelős kiadó mindvégig Somogyi Ferenc volt, társszerkesztői pedig Horváth Károly és Hechst Antal. […] Fő céljuk az volt, hogy egyesítsék a karon különböző vallási, társadalmi és politikai egyesületekbe tömörülő és azokon kívüli diákokat (ekések), továbbá a mezei (ma levelezős) hallgatókat. Igyekezett felvenni a már végzett jogászokkal is a kapcsolatot. Reményeik szerint a lap mindenkinek ad valami újat: a régi idő emlékezetét, az Alma Mater szeretetét, a jogászélet aktualitásait, a korabeli társadalmi problémákat. Egyúttal a hallgatóság és a tanári kar között időnként fellépő ellentmondásokat feloldották. „Minden egyesülettől, politikai párttól teljesen független, önálló sajtótermék” kívánt lenni.” [2]

Schmelczer-Pohánka  2016.  198.
 • Erzsébet Tudományegyetem központi épülete, Pécs
 • Somogyi Ferenc, egyetemi hallgatóként. Barátai társaságában a jogi kar épülete előtt
 • Somogyi Ferenc. Indexképe
 • Leckekönyv, 1928
 • Leckekönyv, 1928
 • Leckekönyv, 1928
 • Leckekönyv, 1934
 • Leckekönyv, 1934
 • Leckekönyv, 1934
 • Somogyi Ferenc: A költségvetési jog történelmi kialakulása. Pécs, 1930. Pályamunka
 • Somogyi Ferenc: A költségvetési jog történelmi kialakulása. Pécs, 1930. Pályamunka
 • Somogyi Ferenc: Rendi országgyűléseink kialakulása és szervezete. Pécs, 1932. Pályamunka
 • Somogyi Ferenc: Rendi országgyűléseink kialakulása és szervezete. Pécs, 1932. Pályamunka
 • Somogyi Ferenc: Rendi országgyűléseink kialakulása és szervezete. Pécs, 1932. Pályamunka
 • Pécsi Jogász. IV. évf. 2-7. szám.
 • Pécsi Jogász. IV. évf. 2-7. szám.
 • Képes Híradó. Pécs, 1931. 2-3 sz.
 • Somogyi Ferenc: Az ősiség intézménye és a hűbéri vagyonjog. Pécs, 1931.
 • Somogyi Ferenc: Az ősiség intézménye és a hűbéri vagyonjog. Pécs, 1931.

Virtuális kiállítás vitrinek

A kiállítás főoldala
Gyermekkor, középiskolás és egyetemista évek
Somogyi Ferenc az Erzsébet Tudományegyetem magántanára
Somogyi Ferenc országgyűlési képviselői és országos szociális felügyelői munkája
Emigrációban


Irodalom

 • Schmelczer-Pohánka Éva: Hallgatói periodikumok a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tuddományegyetemen. A Maurinum, melléklapja, a Móric(zka) és a Pécsi Jogász. Magyar Könyvszemle 132. (2016):2.  185–209.
 • Somogyi Ferenc (szócikk) [(2019. 07. 25.]
 • Somogyi Lél (szerk.): Siker a balsorsban. Somogyi Ferenc munkássága. Cleveland, Institute of Hungarology, 1993.
 • Várdy, Steven Béla – Várdy Huszár, Ágnes: Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi ont he Occassion of his Eightieth Birthday. New York, Columbia University Press, 1988. (East Europian Monographs)

[1] Az életrajzhoz felhasznált irodalom: Somogyi 1993., Várdy – Várdy 1988., Katolikus Lexikon.
[2] Schmelczer-Pohánka  2016.  198.